Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Accommodations & Wellness & Yoga & Rental & Trips

Tour with guide

We will organize an individual trip with a program in Bohemian Switzerland, Lusatian mountains at your request.

You are a company and need to ventilate your employees’ heads?

You are a yoga group? To greet the sun at sunrise?

You are a team of friends and like to ride up and down the bike?

You are a couple and you want to surprise the other partner unusual gift?

…. and another example:

Wrote Mr. Martin, they will arrive with a group of 20 friends aged (35 when 60 let) Czech Switzerland and aim memorable day full of surprises. Only he will be acquainted with the course of a day trip. I suggested, for true Moravians with the flask in his pocket, hike through Dolský Mill at Rose Hill. We had lunch at the golf course Genoa, quality of food and service guaranteed, prices reasonable and we went back on scooters.

As the trip ended?

We went in the morning 9 hours of High Lipa direction “Dolák”. Along the way, went picking different type of tricky questions: “They are in the national park to gather mushrooms? How quickly runs on Růžák? “. After conquering the Rose Hill, We relaxed pace came to lunch at a quiet restaurant golf club Genoa. Then came the surprise of a basic course of the game of golf. Moravians fired as burning plum brandy, so excellently. Followed by afternoon coffee and the time has come for scooters. We went over to the Serbian Kamenici Jetřichovice. Each according to his pace. On slower jednonožce we waited at convenient locations.

The Bottom, line. Enjoyment, worth it, You can invent and organize the Czech Switzerland for any group with any interest. Group chats, enjoying the day and guide not just talking about nature and travel, but also coordinates services. Satisfaction Guarantee is a reference: “Beauty and gratitude”

Do you want to organize a trip, trip, experience for the group in the Czech Switzerland National Park?

Write, call:

info@cottage.cz+420 736 224 222

Other reference na TripAdvisor

  

…. a další příklad:

Napsal mi pan Martin, že přijedou se skupinou 20-ti kamarádů ve věku (35 až 60 let) do Českého Švýcarska a jejich cílem je zážitkový den plný překvapení. Jen on bude seznámen s průběhem celodenního výletu. Navrhl jsem, pro pravé Moraváky s placatkou v kapse, pěší výlet přes Dolský Mlýn na Růžový vrch. Obědvali jsme v golfovém areálu Janov, kvalita jídla a obsluhy zaručena, ceny přijatelné a zpět jsme jeli na koloběžkách.

Jak výlet dopadl?

Vyrazili jsme ráno v 9 hodin z Vysoké Lípy směrem na „Dolák“. Po cestě probíhalo tipování různě záludných otázek typu: „Mohou se v národním parku sbírat houby? Jak rychle vyběhnete na Růžák? . Po zdolání Růžového vrchu, jsme pohodovým tempem došli na oběd do klidné restaurace v golfovém klubu Janov. Pak přišlo překvapení v podobě základního kurzu hry golfu. Moraváci odpalovali stejně jako vypalují slivovici, takže na výbornou. Následovala odpolední káva a přišel čas na koloběžky. Vyrazili jsme přes Srbskou Kamenici do Jetřichovic. Každý dle svého tempa. Na pomalejší jednonožce jsme čekali na příhodných místech.

Sečteno, podtrženo. Zážitek, který stojí za to, lze vymyslet a zorganizovat v Českém Švýcarsku pro jakoukoliv skupinu s jakýmkoliv zájmem. Skupina se baví, užívá si den a průvodce nejen povídá o přírodě a cestování, ale i koordinuje služby. Záruka spokojenosti je reference: „Krása a vděk“

Přejete si uspořádat výlet, zájezd, zážitek pro skupinu v Národním parku České Švýcarsko?

Napište, zavolejte:

info@cottage.cz, +420 736 224 222 

Další reference na TripAdvisor


Published on: 15.1.2024  -  Filed under: Experiences, Guided tours  -  Tagged: