Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Accommodations & Wellness & Yoga & Rental & Trips

Lusatian Mountains – Cross-country skiing in and around Polevsko

Na okruzích v okolí Polevska v Lužických horách. Výborné běžkařské podmínky na upravených okruzích (dle sněhových podmínek, aktuální stav níže).

Trasy na upravovaných okruzích pro běžkaře::

Okruh kolem vleku a Polevského vrchu: z Jedličné – Tannenbergu, k vleku, dále po louce a dolů k prácheňské silnici, zpět nahoru přes Polevský vrch, kytlické pastviny, návrat na Jedličnou (cca 5 km, modrý okruh)
Okruh na Prácheň: z Jedličné přes Polevský vrch, přejezd silnice Polevské – Prácheň, kolem polevského lomu k vysílači na Prácheň a zpět na Jedličnou přes kytlické pastviny (cca 10 km, zelený okruh)
Okruhy do Okrouhlé: za prácheňskou silnicí jsou okruhy, které upravuje TJ Orel Okrouhlá – do Okrouhlé okolo hřiště Polevsko a na Prácheň (cca 5 km)
Kočárová cesta – Kočárovka: z Jedličné nástup pěšky cca 100 m po silnici na Kytlice (k závoře), Kočárovka, kolem Malého Buku a Medvědího Buku k závoře u svorské silnice a zpět stejnou cestou (cca 9 km) nebo po svorské silnici na Jedličnou s minimálním provozem aut (cca 7 km, modrá trasa)
Trasa z Jedličné ke Skalce: po zelené turirtické značce přes louku zadní cestou do Polevska do Nového Boru – Arnultovic nad Borskou Skalku (tam cca 3 km, upraveno nepravidelně při dostatečné sněhové pokrývce).
Okruh pro bruslení. Nástup bude možný z prácheňské silnice. Okruh povede po loukách a pláních  nad vlekem okolo Polevského vrchu k silnici na Prácheň (3 km).On circuits around Polevsko in the Lusatian Mountains. Excellent cross-country skiing conditions on modified circuits (according to snow conditions, current status below).

Routes on groomed circuits for cross-country skiers::

Circuit around the lift and Polevský vrch: from Jedličná – Tannenberg, to the lift, further along the meadow and down to the Pracheňská road, back up via Polevský vrch, Kytlice pastures, return to Jedličná (approx. 5 km, blue circuit)

Circuit to Prácheň: from Jedličná via Polevský vrch, crossing the Polevské – Prácheň road, past the Polev quarry to the transmitter at Prácheň and back to Jedličná through the Kytlické pastures (approx. 10 km, green circuit)

Circuits to Okrouhla: beyond the Prácheň road, there are circuits maintained by TJ Orel Okrouhlá – to Okrouhla around the Polevsko playground and to Prácheň (approx. 5 km)

Kočárová path – Kočárovka: from Jedličná start on foot about 100 m along the road to Kytlice (to the barrier), Kočárovka, past Malý Buk and Medvědí Buk to the barrier by the Svorská road and back the same way (approx. 9 km) or along the Svorská road to Jedlíčná with minimal car traffic (approx. 7 km, blue route)

Route from Jedličná to Skalka: following the green touristic sign across the meadow by the back road to Polevsko to Nové Bor – Arnultovic nad Borská Skalka (there approx. 3 km, groomed irregularly with sufficient snow cover).

Skating rink. Boarding will be possible from the Pracheň road. The circuit will lead across meadows and plains above the lift around Polevského vrch to the road to Prácheň (3 km).


Published on: 18.1.2024  -  Filed under: Trips  -  Tagged: ,