Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Ubytování & Wellness & Jóga & Půjčovna & Výlety v Českém Švýcarsku

Vzor výpůjční smlouvy


Výpůjční smlouva

Ing. Aleš Kubica se sídlem Krásná Lípa, Kamenná Horka110, 407 46, tel. 736 224 222, IČ: 73997382,

na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)

a

Jméno příjmení :

Adresa:

Telefon:

Č.O.P (nebo jiného dokladu):

na straně druhé (dále jen „nájemce“) 

Článek 1

Předmět nájmu

  1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá nájemci do užívání sportovní vybavení v (hodnotě Kč):

..…………………….……………………………………….………………………………………………………….

……………………………………..…………………………………………………..………………………………….

1.2. Předmět nájmu je možno užívat jen pro turistické účely.

Článek 2

Doba nájmu

2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou.

Doba nájmu počíná dnem ……………..hod…………… a končí dnem …………………..hod……………………..

2.2. Doba nájmu může být po dohodě smluvních stran prodloužena na další období dodatkem k této smlouvě, pro který se stanoví písemná forma.

 

 

 

 

Článek 3

Úplata za nájem

3.1. Úplata za nájem se skládá:

Vrtná záloha:

Nájemné:

Doprava:

Úplata bude splatná vždy k datu podpisu smlouvy

3.2. V případě poškození předmětu nájmu mimo běžné opotřebení zaviněné nájemcem, je povinen nájemce uhradit opravu.

Článek 4

Práva a povinnosti pronajímatele

4.1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu uvedený v článku 1. této smlouvy včetně příslušenství uvedeného v katalogu v den počátku nájmu uvedený v článku 2. této smlouvy. Předání a převzetí se potvrdí v této smlouvě, kterou podepíší obě smluvní strany a v případě nutnosti přílohy se tato stane nedílnou součástí této smlouvy.

4.2. Předmět nájmu musí být při předání v takovém technickém stavu, aby byl způsobilý k provozu a k užívání, k němuž je určen.

Článek 5

Práva a povinnosti nájemce

5.1. Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě.

5.2. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit pronajímateli a v případě škody způsobené třetí osobou současně policii. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti, nezbavuje se nájemce povinnosti úhrady vzniklé škody.

5.3. V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu běžné závady, vzniklé mimo havarii, je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost pronajímateli, který rozhodne o opravě.

5.4. Nájemce je povinen používat jen ty doplňky, výbavu a oleje, které jsou pro předmět nájmu schváleny pronajímatelem. Škody vzniklé na předmětu nájmu z titulu použití nesprávných doplňků, výbavy apod. jdou k tíži nájemce. Náklady spojené s opravou pneumatik při běžném defektu (píchnutí) jdou k tíži pronajimatele.

5.5. Nájemce je povinen provádět pravidelně kontrolu půjčeného předmětu.

5.6. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy na předmětu nájmu či demontovat jakékoliv díly bez souhlasu pronajímatele.

5.7. Předčíst si důkladně Výpůjční řád

Článek 6

Skončení nájmu

6.1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran.

6.2. Nájem může být pronajímatelem ukončen okamžitě, jakmile je nájemce opakovaně v prodlení se zaplacením. V takovém případě je pronajímatel oprávněn odebrat nájemci předmět nájmu ihned.

6.3. Pokud nájemce hodlá ukončit nájem v průběhu doby, na kterou je sjednán, pak se tato možnost připouští, ale nájemce je povinen uhradit pronajímateli minimálně 50% sjednaného nájemného nebo dle dohody obou stran.

6.4. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal, nebude-li po ukončení nájmu smluvními stranami dohodnuto jiné místo.

Článek 7

Závěrečná ustanovení.

7.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

7.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání, srozumitelně a vážně, nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ………………………………………….dne ……………………………………..

Ing. Aleš Kubica v.r.

pronajímatel

 

…………………………………………………………………………

 

nájemce