Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Ubytování & Wellness & Jóga & Půjčovna & Výlety v Českém Švýcarsku

Výpůjční řád

Výpůjční řád půjčovny Cottage

 

§1 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále Nájemce), má právo používat zapůjčené zařízení, jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále Smlouva).

§2 K pronájmu movité věci je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

§3 Pronájem je možný pouze po předložení  jednoho z těchto dokladů:

a)      platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)   b)      platný Cestovní pas    c)      platný Řidičský průkaz občana EU

§4  Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním movité věci může způsobit škodu sobě či třetím osobám. 

§5 Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.

§6 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.

§7 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli. 

§8 Jízda či používání zapůjčeného předmětu je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na : jeho vlastním majetku, na jiných předmětech movitých i nemovitých, jiných osobách po celou dobu nájmu za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

§9  Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechny zapůjčené předměty uvedené v jim podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.

§10 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě je zakázáno.

§11 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost  pronajímateli.. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč. 

§12 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu. 

§13  Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli  cenu zapůjčené věci uvedenou na smlouvě.

§14 Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

§15  Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.

§16  Zásady správného užívání zapůjčené věci jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

§17  Zapůjčenou movitou věc je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem. 

Update: 1.1.2015