Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Accommodations & Wellness & Yoga & Rental & Trips

Climb the highest peak of the Lusatian Mountains on snowshoes

Vystoupit na nejvyšší horu Lužických hor, Luž (793 m.n.m.) z německého Waltersdorfu za hodinu vypadá adrenalinově.  Pokud k tomu přidáte pravou zimu a 35 cm a více prašanu, zní to nereálně. Nazujte si na boty sněžnice a vezměte do rukou hůlky a zkuste to.

Auto můžete zdarma zaparkovat nad Lazarus-Haus v Waltersdorfu a vydat se po turistické značce směr Lausche 1h. Pomalu se budete posouvat klikatou cestou vzhůru. Za 20 min dorazíte k začátku starého vleku a černé sjezdovky, po které  se již dávno nikdo nesvezl. Můžete se zkratkou vydat přímo k vrcholu po sjezdovce dlouhé 600m nebo jít stále po značené cestě až na Luž.  V rozhledu z vrcholu Luže na všechny strany pomáhají panoramatické mapy a nově i rozhledna.

Sestup z Luže k chatě Luž je otázkou 15 minut (po červené). K občerstvení můžete zvolit  Lužickou boudu, odměnou je ochotná obsluha s dobrou kuchyní.  Raději počítejte s mírnou časovou rezervou, míst k sezení je tu poskromnu a  obsluha je jen jedna.  Sedí se tu ale příiiiijemně. Pro zpáteční cestu můžete zvolit cestu okolo Luže po červené značce na české straně a prudký sestup zpět na parkoviště směrem na Neu Sorge.  Celá cesta je dlouhá přes 8 km a překonáte na ní výškový rozdíl 330 m.

Výstup lze jít v pevné horské obuvi nebo na sněžnicích. Sněžnice si můžete zapůjčit v půjčovně sportovního zařízení Cottage.

Climb the highest mountain of Lusatian Mountains, Luž (793 m.n.m.) German Waltersdorf per hour looks adrenaline.  If you add the right winter and 35 cm and more powder, Sounds unreal. Put on your shoes snowshoes and pick up your chopsticks and try it.

You can park your car for free over Lazarus House in Waltersdorf and follow the tourist sign in the direction of Lausche 1h. Slowly you move up the winding road. to 20 min you reach the beginning of the old lift and black slopes, after that long time ago nobody nesvezl. You can issue a shortcut directly to the top of the ski slope 600 meters long and still go on a marked road to the Luž.  Panoramic maps and a new lookout tower help with the view from the top of Luža in all directions.

Descent of the cabin Luže Luz question 15 minutes (the red). The snacks can chooseLausitzer shed, He is willing to reward staff with good food.  Rather count with a slight time reserve, seats there poskromnu and the service is just one.  Sitting here but příiiiijemně. For the return journey, you can choose the path around Luze the red trail on the Czech side and a steep descent back to the car park towards Neu Sorge.  The whole journey is long over 8 km and to overcome the height difference 330 m.

Output can come in solid mountain boots or snowshoes. Snowshoes can be rented at sports equipment rental Cottage.


Published on: 6.1.2024  -  Filed under: Trips  -  Tagged: